Saunalautta ja Suomi-höyrylaiva Jyväsjärvellä.

Uusi matkailun tulo- ja työllisyystutkimus valmistui: välitön matkailutulo on Keski-Suomessa yli 385 miljoonaa euroa – kasvua kaikkiaan 16 prosenttia

Juuri valmistuneen matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen mukaan matkailijoiden tuoma välitön matkailutulo on kasvanut sekä Keski-Suomessa että Jyväskylässä vuodesta 2018 yli 16%. Keski-Suomessa välitön matkailutulo oli 385,5 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän osuus yhteensä hiukan yli 219 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan matkailun kerrannaisvaikutus muille toimialoille, matkailun kokonaisvaikutus Keski-Suomessa oli 537 miljoonaa euroa ja Jyväskylässä 306 miljoonaa euroa. Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy ja tutkimustulokset on koottu vuoden 2022 aineistoista. Edellinen vastaava tutkimus julkaistiin vuonna 2020 vuoden 2018 aineistoista.

– Haasteellisten viime vuosien jälkeen halusimme saada ajantasaista tietoa Keski-Suomen ja Jyväskylän matkailutulon ja -työllisyyden luvuista ja kehityksestä. Vaikka alan lähivuodet ovat sisältäneet paljon epävarmuutta ja moni asia on ollut matkailukentän, -rakenteen ja toiminnan osalta jatkuvan muutoksen alla, tulokset matkailutulon osalta näyttäisivät olevan kuitenkin myönteisiä ja kannustavia. Matkailutulon kasvu johtuu alueellamme selvitystemme mukaan eniten merkittävällä tavalla lisääntyneistä päivämatkailijoiden määristä ja osittain myös matkailijoiden lisääntyneestä rahankäytöstä ja yleisestä hinnannoususta. Olemme myös panostaneet viime vuosina aikaisempaa enemmän esimerkiksi lähimatkailun kasvuun, kertoo Keski-Suomen matkailun alueorganisaationa toimivan Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus.

Rekisteröityjen yöpymisten osalta Keski-Suomessa ja Jyväskylässä on päästy koronaa edeltävälle tasolle, mutta rakenteellisia muutoksia on havaittavissa sielläkin. Kansainvälisissä yöpymisissä Keski-Suomessa ollaan vielä n. 20% jäljessä vuoden 2019 lukemista, kun taas kotimaisten yöpymisten määrä on selvästi kasvanut.

– Seuraava tavoitteemme onkin kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden määrä yli koronaa edeltävän tason menettämättä kuitenkaan viime vuosina kasvanutta kotimaan osuutta, toteaa Rasmus.

Matkailutulo jakautuu eri toimialoille

Matkailijoiden jättämä tulo Keski-Suomen alueelle näkyy ja hyödyttää laajaa joukkoa palveluntuottajia ja yrityselämää. Suurimmat hyötyjät ovat polttoaineen myyjät ja vähittäiskaupan edustajat, joille menee matkailutulopotista noin 186 miljoonan euron osuus. Tyypillisimmin matkailuun liitettävä majoitus- ja ravitsemispalvelut saa kokonaissummasta 140 miljoonan euron osuuden. Virkistys- ja muihin palveluihin matkailijat puolestaan jättivät selvityksen mukaan 45 miljoonaa ja liikennepalveluihin 15 miljoonaa. Välittömän matkailutulon osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta oli koko Keski-Suomessa 2,4 % ja Jyväskylässä 2,3 prosenttia. Matkailuala on Keski-Suomessa näin ollen lähes yhtä suuri kuin kiinteistöalan toiminta ja suurempi kuin esimerkiksi elintarviketeollisuus.

Matkailun työllisyys on laskenut Keski-Suomessa yhdeksän prosenttia

Työllisyyden osalta matkailuala on ollut viime vuodet vaikeuksissa. Alan työntekijäpula pahentui korona-ajan myötä merkittävästi ja vaikeuttaa edelleen yritysten toimintaa sekä Keski-Suomessa että valtakunnallisesti. Matkailualan työllisyyskato näkyy myös tilastoissa ja tuoreen tutkimuksen tuloksissa. Keski-Suomessa matkailun aikaansaamat välittömät henkilötyövuodet vähenivät yli yhdeksän ja Jyväskylässä kahdeksan prosenttia. Keski-Suomessa matkailusta työllistyneiden määrä oli 1696 ja Jyväskylän osuus tästä 972. Suoraa vertailua vuonna 2020 julkaistuihin tuloksiin ei kuitenkaan voida tehdä.

– Uuden matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen toteutuksessa on joitakin eroavaisuuksia vuonna 2020 toteutettuun tutkimukseen verrattuna. Tuloksia analysoitaessa ja vertailtaessa on hyvä huomioida, että viranomaiset ovat muuttaneet paikoin aineiston keruutapoja ja tämä on vaikuttanut osaltaan laskentoihin. Esimerkiksi vuonna 2022 Tilastokeskus muutti henkilötyövuosien laskentatapaa siten, että henkilömäärätiedot laskettiin vuodesta 2021 alkaen uudella menetelmällä uutta tulorekisterin aineistoa käyttäen. Näin ollen matkailun henkilötyövaikutukset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna, kertoo Pasi Nurkka Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:stä.

Matkailun kasvupotentiaalia halutaan tuoda Suomessa näkyvämmäksi

Myös useat muut matkailualueet Suomessa ovat tilanneet samanaikaisesti omat vastaavat matkailun tulo- ja työllisuustutkimuksensa. Valtakunnallisen tason yhteenvedossa eri kuntien ja matkailualueiden tutkimuksissa on todettu, että matkailutulo on kasvussa ympäri Suomea. Ala on vuosien saatossa jäänyt toistuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle. Siksi alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

Lisätietoja matkailutulotutkimuksen toteutuksesta:
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy,
Pasi Nurkka, p. 040 5055 903
Mikko Manka, p. 040 549 8557

Muut lisätiedot:
Susanne Rasmus, matkailujohtaja
p. 0400 885 786
Visit Jyväskylä Region, Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen ja Jyväskylän matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten raportit:

Yhteenveto aluekohtaiset tulokset Keski-Suomi
Yhteenveto aluekohtaiset tulokset Jyväskylä

Jutun yhteydessä hyödynnettäviä kuvia (tarvittavat kuvaajatiedot mainittu kuvatiedoston nimessä):  https://drive.google.com/drive/folders/12ernpR7VNJv7LsFHVNLbCVMYOTfMFTZq?usp=sharing