Lakeland – Jyväskylä Region -hanke

Lakeland – Jyväskylä Region edustaa ja markkinoi keskisuomalaisia matkailuyrityksiä.

Keski-Suomen matkailun yhteisenä strategisena tavoitteena on alueen ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrän lisäys. Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen avulla tavoitellaan noin kymmenen prosentin vuosittaista kasvua valituilla kohdemarkkinoilla. Hankkeen pääkohdemarkkinoiksi on valittu saksankielinen Eurooppa sekä Japani. Hankkeessa tehtävillä kansainvälistymistoimenpiteillä tullaan tavoittelemaan mahdollisesti myös muita kohdemaita, kuten esimerkiksi Iso-Britanniaa, Alankomaita ja Ranskaa. Hankkeen päätavoitteena on parantaa Keski-Suomen pienten ja keskisuurten matkailu- ja palveluyritysten kilpailukykyä luomalla alueelle kansainvälisen matkailun toimintamalli ja kehittämällä Keski-Suomen alueen kansainvälisen matkailun osaamista, tunnettuutta, löydettävyyttä ja yhteistyötä yli maakunta- ja maarajojen.

Päätavoitteeseen päästään kolmivuotisen hankekauden aikana toteuttamalla alla esiteltyjä toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpidekokonaisuudet vastaavat ja toteuttavat hankkeen alatavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tehdään seuraavia toimenpidekokonaisuuksia:
1) Uuden matkailumarkkinointimallin kehittäminen – Rakennetaan Keski-Suomeen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteinen, Keski-Suomen alueen kattava uusi yhteistyötapa. Markkinointimallin kehittäminen on vahvassa yhteydessä alueella hankekauden aikana tehtävään matkailun strategiatyöhön.
2) Alueen avoimet valmennustilaisuudet – Annetaan alueen matkailuyrityksille valmennusta kansainvälistymisestä, uusien kulttuurien kohtaamisesta sekä työkaluista uusien asiakaslähtöisten matkailupalveluiden kehittämiseksi.
3) Brändityö ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen – Vahvistetaan alueen brändiä keskeisenä ja uniikkina osana Lakelandia ja kehitetään Keski-Suomen kansainvälistä markkinointia yhdessä alueen matkailutoimijoiden, Lakeland -alueen ja Visit Finlandin kanssa.
4) Digitaalisuuden kehittäminen – Etsitään uusia ja kehitetään vanhoja digitaalisia myynti- ja jakeluverkostoja alueelle ja varmistetaan Lakeland – Jyväskylä Region -alueen mukanaolo keskeisissä kansainvälisen matkailun digitaalisissa järjestelmissä.
5) Kansainvälinen verkostoituminen – Edistetään alueen verkostoitumista sekä ulkomaisten että kansainvälisellä tasolla toimivien kotimaisten toimijoiden kesken järjestämällä alueelle ulkomaisten matkanjärjestäjien ja median tutustumismatkoja sekä osallistumalla matkailun ammattilaistilaisuuksiin kansainvälisesti.

Hankkeessa on kaksi päätoimista työntekijää, jotka toteuttavat edellä mainittuja toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpiteissä hyödynnetään sekä hankehenkilökunnan ammattitaitoa että ulkopuolelta hankittavaa osaamista ja palvelua. Hankkeen tuloksena Lakeland – Jyväskylä Regionin (Keski-Suomen alue) tunnettuus lisääntyy ja alueelle on syntynyt enemmän kansainvälisillä markkinoilla toimivia laadukkaita matkailutoimijoita. Lisäksi hankkeen tuloksena matkailualueelle syntyy uusia, kiinnostavia, vetovoimaisia ja ympärivuotisia matkailupalveluita. Laadukkaalla ja riittävän monipuolisella matkailupalvelutarjonnalla vaikutetaan myös matkailijoiden viipymän pidentämiseen alueella. Matkailutoimijoiden kansainvälisen osaamisen kehittyminen on mahdollistanut myös asiakaspohjan laajentumisen sekä ympärivuotisen toiminnan.

Hankkeen ansiosta alueen vetovoimaisuus lisääntyy ja kansainvälisten matkailijoiden tietämys tarjonnasta kasvaa. Alueen löydettävyys on kasvanut tehokkaan ja asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin sekä jakelukanavavalintojen kautta. Rekisteröidyt yöpymiset sekä alueelle saapuneiden matkailijoiden määrä on kasvanut valittujen kohdemarkkinoiden osalta. Hankkeen tuloksena on syntynyt kansainvälisen matkailun toimintamalli, johon ovat sitoutuneet Keski-Suomen alueen kunnat ja matkailuyritykset. Toimintamallin kehittämisen myötä myös yhteistoiminta ja verkostoituminen matkailun maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on lisääntynyt. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen kuntien ja matkailun ammatillisen koulutuksen kanssa. Hankehakuvaiheessa Keski-Suomen 23 kunnasta hankkeeseen on alustavasti sitoutunut 21 kuntaa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.